DİSK'TEN TORBA YASA PROTESTOLARINI ANLAMA KILAVUZU...
Yazar Administrator   
Friday, 04 February 2011

Orijinali için tıklayın

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin düzenlediği ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile bugün TBMM önünde protesto gösterisi gerçekleştirilmektedir. Yasa taslağının gündeme gelmesiyle birlikte harekete geçen emek ve meslek örgütlerinin itirazları ya tam olarak anlaşılmamakta veya iktidar yanlısı çevrelerin çarpıtmalarıyla kamuoyu yanlış yönlendirilmek istenmektedir. Bu nedenle, Torba Yasa’yı protesto etmemizin nedenlerinin anlaşılabilmesi açısından itiraz noktalarımızı kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz.

Son Güncelleme ( Friday, 04 February 2011 )
Devamını oku...
 
İMO: AKP'NİN SOSYAL DEVLETİ YOK ETME GİRİŞİMLERİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Yazar Administrator   
Friday, 04 February 2011

Orijinali için tıklayın

İnşaat Mühendisleri Odası, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasa Tasarı üzerine değerlendirmeleriyle ilgili olarak 28 Ocak 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

AKP‘NİN SOSYAL DEVLETİ YOK ETME GİRİŞİMLERİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

AKP‘nin çalışanlara oynadığı yeni bir oyunla karşı karşıyayız

İktidarda bulunduğu süre içerisinde çalışanların haklarını yok etmeye, sosyal devlet olgusu yerine "piyasacı devlet" mantığını inşa etmeye kararlı olan AKP Hükümeti‘nin çalışanlar üzerinde oynadığı yeni bir oyunla karşı karşıyayız.

Çalışma yaşamına işveren penceresinden bakmaktan, bunu açık açık savunmaktan imtina etmeyen ve gerekli mevzuat değişikliklerini hayata geçirme önünde hiçbir engel tanımayan AKP Hükümeti bu sefer "torba yasayla" çalışanların haklarına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Üstelik bu sefer yalnızca işçilerin değil kamu çalışanlarının haklarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nda da değişiklik yapılmak isteniyor.

Toplumsal yaşamı neo-liberal politikalar çerçevesinde düzenlemeye çalışan AKP Hükümeti, Torba Yasa Tasarısıyla çalışanların güvencelerini ortadan kaldırıyor, örgütlenme haklarını ellerinden alıyor.

 

Son Güncelleme ( Friday, 04 February 2011 )
Devamını oku...
 
EMO: TORBA YASAYLA EMEKÇİLERİN KAZANIMLARI GASP EDİLMEKTEDİR
Yazar Administrator   
Friday, 04 February 2011

Orijinali için tıklayın

Elektrik Mühendisleri Odası, TBMM Genel Kurulu‘nda görüşülen ve kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen tasarıya ilişkin olarak 28 Ocak 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TORBA YASAYLA EMEKÇİLERİN KAZANIMLARI GASP EDİLMEKTEDİR

Neoliberal politikaların çalışma ilişkilerini egemen kılma ve emekçi kesimlerin mevcut kazanımlarını elinden almaya dönük çalışmaların son halkası TBMM gündeminde olan "torba yasa" düzenlemeleridir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adı altında birçok kanunda değişiklik yapılmasından dolayı tasarı kamuoyunda "torba yasa" ya da "çorba yasa" diye anılmaktadır. 5 kısımdan oluşan tasarı onlarca yasada değişiklik getirmekte olup, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatını yeniden düzenleyen değişiklikleri içermektedir.

AKP Hükümeti döneminde, "biraz iyi, çokça kötü" olan düzenlemelerin aynı torba içinde değerlendirilmesi yöntemi Anayasa paketi oylamasında da uygulanmıştır. Torba yasanın olumsuz eleştiriler karşısında "birkaç iyi madde" üzerinden savunulması işin özünü çarpıtmaya dönüktür.

Çalışma yaşamını ilgilendiren; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 4857 Sayılı İş Kanunu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun vb pek çok kanunda yapılan düzenlemelerle, mevcut durumdan çok daha kötü ve geri düzenlemeler öngörülmektedir.

Tasarıda, emekçi sınıfların aleyhine düzenlemeler oldukça fazladır:

 

Devamını oku...
 
HKMO: TORBA YASA'NIN GERÇEKLERİ
Yazar Administrator   
Friday, 04 February 2011

 Orijinali için tıklayın

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 27 Ocak 2011 tarihinde Torba Yasa`ya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 27 Ocak 2011 tarihinde Torba Yasa`ya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Torba Yasa‘nın Gerçekleri

Bilindiği üzere, 1980‘de hazırlığı yapılan ve darbe sonrası süreçte uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları ile Türkiye ekonomisi ciddi yapısal bir dönüşüme girmiştir. Bu dönüşüm, uluslar arası ölçekte gelişmeye başlayan neo-liberalizmin ülkemiz ekonomi ve siyasetine tepeden inerek yerleşmiştir. Bu dönüşümün temelinde amaçlanan, ekonominin serbest pazar ve sermaye çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi olmuştur. Türkiye bu günlerde, "Torba Yasa"nın getirecekleri ile ekonomide ve siyasette çok ciddi benzer bir dönüşümün eşiğindedir. Bu yasa, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" adıyla 27.9.2010 tarihinde Bakanlar Kurulu‘nda kararlaştırılmış, 29.11.2010 tarihinde TBMM‘ye sunulmuş ve 3 Aralık‘ta da "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ndeki ek maddelerle genişletilmiştir. Belirtmeliyiz ki, 1980 24 Ocak Kararları ile başlayan dönüşüm, söz konusu "Torba Yasa" ile amaçlananlarla beraber tamamlanmak istenmektedir. Çünkü söz konusu kanun, Türkiye‘de işçileri, memurları ve bütün bir gelecek kuşağı, sermayenin çıkarları altında ezmeyi ve ekonomik ve siyasi alanda yeni bir tahakküme tabi tutmayı amaçlayan maddeler içermektedir. Bu maddelerin yasalaşması halinde başta emekçiler olmak üzere götüreceklerinden bazılarını hatırlatmakta fayda görüyoruz:

 

Son Güncelleme ( Friday, 04 February 2011 )
Devamını oku...
 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN TORBA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Yazar Administrator   
Friday, 04 February 2011
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Torba Yasa (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) Tasarısı Üzerine Görüşleri (Tam Metin)

Genel Değerlendirme

AKP iktidarı döneminde ekonomik sosyal yaşam, idari yapı ve emek süreçlerini neo liberal politikalar temelinde yeniden düzenlemek için birçok yasa benimsenmiştir. AKP iktidarı yasama faaliyetlerinde sıklıkla, birbirinden bağımsız konuları içeren karma tasarı/teklifler yoluna başvurmaktadır. Kamuoyunda "torba yasa" olarak adlandırılan bu yöntemle, genel kabul görebilecek bazı kanun değişikliklerinin yarattığı olumlu imaj görünümü altında toplum yararına ters düşen önemli değişiklikler yasalaştırılmaktadır. Böylece ilgili tarafların görüşleri alınmaksızın yasama faaliyeti yapılmakta ve tarafların görüş oluşturmaları "oldubitti"li hızlı süreçlerle etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Aynı yöntemle hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 29 Kasım 2010 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından TBMM gündemine girmiştir.

Söz konusu tasarı; kamu alacaklarını yeniden yapılandırma, sermaye piyasasını yeniden düzenleme gibi özellikleri ile sermaye kesimini rahatlatıcı önlemlerle birlikte esasen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, 4857 sayılı İş Yasası, 4474 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası başta olmak üzere onlarca yasada yeni düzenlemeler yapmaktadır. "Genel Sağlık Sigortası kapsamının genişletilmesi", "esnafa kolaylıklar getirilmesi" görünümü altında; çalışanların bütünü açısından esnek istihdam ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasından kamu çalışanlarının siyasi otorite keyfiyetine daha fazla bağımlı kılınmasına dek uzanan bu tasarı, 8 yıl boyunca iktidar tarafından yapılan bütün düzenlemelerin bir devamı olarak gündeme gelmektedir.

Tasarının yasalaşmasıyla istihdam koşullarının gerilemesi, güvencesiz-esnek çalışma biçimlerinin yasal zeminde daha da yaygınlaşması ve aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu kamu çalışanlarında önemli hak kayıpları gerçekleşecek, kamudaki yeni yapılanma her kademedeki bütün çalışanların geleceğini etkileyecektir. Tasarı ayrıntılı bir şekilde irdelendiğinde görülecektir ki, özünde sermayenin açgözlü isteklerine yanıt verilmekte; işgücü piyasası, ucuz işgücü sömürüsünü geliştirerek neo liberal temellerde yapılandırılmakta ve yıllardır gündemde olan kamu personel rejimi doğrultusunda önemli adımlar atılmaktadır.

Odamızın tasarının bazı yönleri üzerine yaptığı özet değerlendirmeler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Devamını oku...
 
DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NİN İKİNCİ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA
Yazar Administrator   
Wednesday, 06 October 2010

 Orijinali için tıklayın

 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasının ikinci yılı dolayısıyla 1 Ekim 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Genel Sağlık(sızlık) Sigortası İki Yılını Doldurdu

ENDİŞE VE İTİRAZLARIMIZ HAKLI ÇIKTI:

MİLYONLARCA YURTTAŞ İÇİN SAĞLIK SİSTEMİNDEN DIŞLANMA TEHLİKESİ GÜNDEMDE!

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu‘yla yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) iki yılını doldurdu.

GSS‘nin 1 Ekim 2008‘de yürürlüğe girmesiyle birlikte sigortalılar için hak kayıpları dönemi başlamıştı.

SSGSS Kanunu 31 Mayıs 2006‘da TBMM‘de kabul edildiğinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınacak katılım payı 2 TL olarak belirlenmişti. Ancak 17 Nisan 2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun‘la bu düzenlemede değişiklik yapılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu‘na (SGK) muayene ücretlerini beş katına kadar arttırma yetkisi verilmişti.

SGK, daha uygulamanın ilk gününde bu yetkisini kullanarak muayene ücretlerini devlet hastaneleri için 3 TL, eğitim hastaneleri için 4 TL, üniversite hastaneleri için 6 TL, özel hastaneler için 10 TL‘ye çıkarmıştı.

Bu düzenlemenin yargıdan dönmesine rağmen SGK ısrarından vazgeçmedi.

Bu arada, 10 Temmuz 2009 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle SGK‘nın muayene ücretlerini arttırma yetkisi on katına çıkarıldı.

 

Son Güncelleme ( Wednesday, 06 October 2010 )
Devamını oku...
 
Platformdan Yeni ve İleri Bir Adım: Sağlık ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge
Yazar Administrator   
Thursday, 05 August 2010

GÜVENLİ GELECEK İÇİN

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENCE HAKKI BİLDİRGESİ

A. SAĞLIK HAKKI

MADDE 1 Tüm insanlar için “sağlık ve sosyal güvence” doğuştan kazanılmış temel bir insan hakkıdır.

MADDE 2 Sağlık, sadece hasta veya sakat olmama hali değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumudur. Sağlığın toplumsal belirleyicileri olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve fiziksel faktörler (iş, yeterli ücret, eşitlik ve adalet, eğitim, konut, ulaşım hakkı vb) sağlık ve sosyal güvenceyi doğrudan belirler. 

 

Son Güncelleme ( Thursday, 05 August 2010 )
Devamını oku...
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 13 - 20 Toplam: 20
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu